Den årliga tryckta utgåvan av

Ägarkalendern Jord & Skog

24 länsvisa utgåvor täcker hela Sverige.

Ger dig överblick och underlättar kontakter inom de gröna näringarna.

Ägarkalendern Jord & Skog innehåller bl.a. följande uppgifter: Kontaktuppgifter till ägarna, Areal åker, Areal skog, Taxeringsvärde, Ägare, Nya ägare (Fastighetsförvärv), Köpebelopp, mottaget EU-stöd, Fastighetsbeteckningar.

Jordbruket är en av de största och mest betydelsefulla näringarna i Sverige. Nu har du möjlighet att få fram alla nedanstående fakta!

• Ägarkalendern Jord och Skog är övergripande översikt över mer än 398 000 jordbruksfastigheter.

• I utgåvan presenteras också en lista med fastigheter som bytt ägare under året 2018. Där framgår även nya ägare, typ av överlåtelse och köpesumma.

• Uppgifterna är alla sammanställda från tillförlitliga offentliga källor, Jordbruksverket, Lantmäteriet och Skattemyndigheten, Bolagsverket mm.

• Här får du fram uppgifter om regionens/länets jordbruksfastigheter och fördelning mellan åkermark, skog osv. Du ser även ekonomiska data såsom totala taxeringsvärden och likaså taxeringsvärdena på de olika typerna av mark, samt byggnadsvärden.

• Förutom taxeringsvärden på fastigheten presenteras också utbetalt EU-stöd.

• För att förenkla för dig som läsare har vi sorterat uppgifterna på ägarens postadress, detta gör att det blir enkelt att finna uppgifter kring alla ägare inom ett geografiskt område t.ex postort. Du ser också om ägaren bor på orten eller är sk. utbo.

• Det är enkelt att se hur mycket mark som finns inom ett område, hur många fastigheter, hur mycket av viss typ av mark samt dessutom hur mycket EU-stöd som betalats ut i det aktuella området och vilka som mottagit stödet.

• Till varje län och kommun har vi gjort en omfattande statistisk sammanfattning. Dessa uppgifter har till syfte att snabbt ge en övergripande bild av en mängd uppgifter gällande lantbruk och lantbrukare inom länet/kommunen. Dessa sammanställningar är en ypperlig möjlighet att kunna göra jämförelser mellan kommuner och län.

Allt detta hittar du i kalendern
 • Namn, adress och födelseår på ägaren, uppdelat på ägare som bor i kommunen och ägare som bor i annan kommun
 • Erhållet EU-stöd
 • Fastighetsbeteckning med ägarandel
 • Värde för byggnader, åker och skog
 • Arealer för åker, skog och totalt

Kalendern är uppdelad på 24 regionala utgåvor enligt den gamla länsindelningen.

Om statistiken som också presenteras i kalendern

Med din utgåva av Ägarkalendern Jord & Skog får du också en mängd nyttig och intressant statistik över både regionen och kommunerna. Här följer några exempel:

 • Vilka äger egentligen jordbruks- resp skogsmarken i din kommun
 • Hur mycket EU-stöd delades ut i din kommun
 • Vilka fick EU-stöd i din kommun
 • Vem äger egentligen mest jord- och skogsmark i din kommun
 • Hur mycket mark ägs av personer boende utanför kommunen
 • Vilken jordbruks- skogsfastighet är störst
 • Vilken jordbruks- skogsfastighet har högst taxeringsvärde
 • Vilka äger även jord- skogsmark i andra kommuner
 • Se ålder på respektive ägare
 • Vem äger flest jord- skogsbruksfastigheter i din kommun
 • Största mottagarna av EU-stöd

Innehåller även jämförbar statistik för regionen och mellan kommunerna:

 • Totalarealer av olika slag
 • Totala taxeringsvärden
 • Antal fastigheter
 • Antal ägare
 • Genomsnittlig storlek på en fastighet
 • Totalt antal invånare
 • Totalt utbetalt EU-stöd
 • Hur många fastigheter har bytt ägare under året

För varje kommun har vi sammanställt intressanta uppgifter, bland annat:

 • De 10 största ägarna i kommunen
 • De 10 största fastigheterna
 • De 10 största köpebeloppen
 • De 10 största totalarealerna
 • De 10 största mottagarna av EU-stöd
 • De 10 största överlåtelserna inom kommunen
Kontakta oss