LantbruksFakta har adressen till din målgrupp!

Vi på LantbruksFakta har marknadens bästa och mest kompletta adressregister inom jord- och skogsbrukssektorn I Sverige. Vi har kontaktuppgifter till över 335 000 ägare av jord- och skogsbruksarealer och ca 100 000 jordbruksföretag. Med unika sorteringskriterier gallrar våra professionella rådgivare tillsammans med dig ut just de adresser du behöver för att få maximal träffsäkerhet på ditt utskick.

Exempel på möjliga urvals- och sorteringsvariabler

Urval utifrån ägande

Här kan du själv bestämma hur mycket mark personerna/bolagen ska äga. Du kan välja på bl.a. totalareal, Areal åker eller Areal skog. Du kan även göra urval utifrån verkligt ägd andel, vilket gör det väldigt lätt att t.ex. ta fram majoritetsägare till större skogsfastigheter eller åkermark.

Urval utifrån verksamhet

Det finns ett antal olika verksamhetsinriktningar som det går att göra urval från. Det är 2 huvudgrupper (Djurhållning och Odling) som innehåller ett antal olika undergrupper. Detta gör att man enkelt kan få fram väldigt specifika målgrupper.

Inom djurhållning kan man välja bland:
 • Får, get- och lammuppfödning
 • Gris/svinuppfödning
 • Hästhållning
 • Mjölkproduktion
 • Nötproduktion
 • Uppfödning fjäderfä
 • Äggproduktion
Inom odling kan man välja bland:
 • Foderproduktion (växtodling och/eller bete)
 • Potatisodling
 • Sockerbetsodling
 • Spannmålsodling

(Vad gäller spannmålsodling så går det att göra urval utifrån verkligt odlad areal.)

Urval utifrån avverkningsanmälningar

Varje månad så registrerar vi inkomna Avverkningsanmälningar. Utifrån dessa går det sedan att göra urval baserat på geografisk läge för avverkningen, avverkningsareal, ägarens ålder och om de är utbo eller närbo. Även om det finns ombud (t.ex. skogsbolag) för avverkningen samt vilka de är, är möjliga urvalsparametrar.

Urval utifrån fastighetsförvärv

Samtliga helöverlåtelse registreras också. Vilket ger det möjligt att enkelt finna nyblivna fastighetsägare inom ett visst område, där går det även att göra urval på förvärvets storlek (både areal och överlåtelse summa) och typ (köp, arv och gåva).

Urval utifrån ägda fordon

Vi har idag uppgifter om ca 450 00 traktorer och skotare samt deras ägare. Här kan man då göra urval utifrån Årmodell, Fabrikat, modell, storlek (både HK och Vikt). Även uppgifter om när ägaren förvärvade fordonet går att göra urval på. Det gör att man enkelt kan se t.ex. ägare som äger minst 2 traktorer och att de är äldre än 20 år, och att han inte köpt någon traktor de senaste 10 åren. Det går också att kombinera urval av traktor med de jordbruksrelaterade variablerna. Tex så kan man då söka fram större Spannmålsodlare som äger minst 3 traktorer osv.

Välj bland över 100 000 företag

Urval på företag inom jord- och skogsbruk kan bland annat göras utifrån följande kriterier:

 • Jordbruk
 • Mjölkproducent
 • Skogsförvaltning
 • Spannmålsodlare
 • Hästuppfödare
 • Växtodling
 • Ägda fordon (traktor, skotare)
 • mm
Välj bland 225 000 ägare

Urval på ägare av jord- och skogsbruksareal kan bland annat göras utifrån:

 • Ägd areal totalt, skog och åker
 • Verkligt ägd andel (majoritets- eller minoritetsägare
 • Geografisk, kommun eller län
 • Erhållet EU-stöd
 • Verksamhet / inriktning (djurhållning och/eller odling, även med undergrupper)
 • Ägda fordon (traktor, skotare)
 • Gjorda avverkningsanmälningar
 • Fastighetsförvärv
 • mm
Ert urval skräddarsys

Ert urval skräddarsys utifrån era önskemål, exempelvis:

 • Alla ägare bosatta i er kommun, distrikt eller län
 • Alla ägare bosatta i annan kommun som äger fastigheter i er kommun, församling eller län
 • Storlek på jord- eller skogsbruksmark
 • Ägare över en viss ålder
Vad ingår i beställningen

När vi tillsammans med dig gjort ett urval kan du välja att få uppgifterna som Excelfil eller utskrivna på etiketter.

Inför varje leverans bestämmer vi tillsammans vad som ska ingå i leveransen – obligatoriska uppgifter är ägarens namn, adress, postnummer, ort, kommun och län.

Som tillval finns t.ex. ålder, telefon/mobil, ägd areal (totalt, åker eller skog), verkligt ägd andel, verksamhetsinriktning, mottaget eu-stöd, antal ägda traktorer, avverkningsarealer mm

Kontakta oss så kan vi gå igenom vad vill ha för uppgifter.

Kontakta oss